Strona główna / Zadania
2021-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    
Zadania własne gminy obejmują w szczególności następujące sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, czystości i usuwania ścieków komunalnych, zapewnienia czystości oraz utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym - ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. oświaty, w tym – szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 9. kultury, w tym - bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 10. kultury fizycznej, w tym - terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni komunalnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy komunalnych,
 14. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18. promocji gminy,
 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.