2021-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    

 

Wójt Gminy Tymbark
 
mgr inż. LECH NOWAK
 
tel. (018) 332 56 37
 
 
 
 
        Urodził się w 1954 r. w Lublinie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Sieradzu, a w 1980 r. obronił pracę magisterską na Politechnice Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W Łodzi poznał swoją przyszłą żonę, Marię Kulig z Tymbarku, która również studiowała na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Chemii Spożywczej. Z Tymbarkiem jest związany od ponad 30 lat. Pomimo gwarancji mieszkania i pracy w mieście, zauroczeni Tymbarkiem zdecydowali się z żoną, że tu zostaną i wybudują sój dom. W Tymbarku urodził się i wychował ich syn Maciej, który po ukończeniu studiów założył swoją rodzinę i obecnie mieszka i pracuje w Krakowie.
        Pracę zawodowa rozpoczął w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Limanowej, gdzie przez 7 lat był nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Później na parę lat związał się z KFAP-em w Limanowej, znanym dzisiaj jako LIMATHERM, gdzie pracował zgodnie ze swoim wyuczonym zawodem. W latach 90 prowadził własny zakład usługowy i po powrocie z kontraktu z Niemiec w 1994 r. wystartowałem z powodzeniem w konkursie na dyrektora szkoły w Zawadce. Utworzył tutaj pierwszą pracownię komputerową wśród szkół podstawowych. Na dodatek jako pierwsza i jedyna, szkoła w Zawadce miała stałą pomoc logopedyczną, co było ewenementem w skali powiatu. W 1997 r. podjął pracę w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Nowym Sączu, a później w Krakowie, gdzie pracował do 2010 roku.
Jako mieszkaniec Tymbarku zawsze był aktywny społecznie. W latach 80 i 90 w okresie tworzenia się demokracji przyłączył się do grupy ludzi, którzy marzyli o kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju Tymbarku, między innymi: ś.p Mieczysław Wawrzyniak, Jan Ubik, Jan Plata, Marian Sopata, ś.p. Adam Ociepka, Tadeusz Parchański, Jan Curzydło, Marysia Wcisło (obecnie Wasilewska). W tamtym okresie grupa ta związana była z Fundacją Rozwoju Gminy Tymbark, wywodzącej się z „Komitetu Obywatelskiego”, który wygrał wybory w 1989 r. Fundacja Rozwoju Gminy Tymbark, wydawca „Głosu Tymbarku”, której był Prezesem. W latach 2002-2006 był Radnym Gminy Tymbark, w 2006 r. ponownie wybrano go na radnego, lecz na skutek zmian prawa nie mógł sprawować tej funkcji bez rezygnacji z pracy w korpusie Służby Cywilnej.
 
        Doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy społecznej, w tym samorządowej oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów sprawiło, iż jest merytorycznie dobrze przygotowany do pełnienia funkcji Wójta.
„Wójt i pracownicy mają pełnić rolę służebną w stosunku do obywateli, dbając o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych im środków publicznych. Dla mnie najbardziej liczące się atuty w pracy to kwalifikacje, fachowość i doświadczenie zawodowe pracowników, bo prawidłowo wykorzystane przyniosą doskonałe efekty. (…) W tym miejscu pragnę Państwu zaproponować nową jakość w planowaniu i realizacji inwestycji gminnych. Projekt budżetu i szczegółowy plan realizacji inwestycji ma powstawać przy udziale Rady Gminy, a nie jak dotychczas jako program autorski wójta. Wójt ma nadawać kierunki działania i tworzyć ramy tych działań, a nie narzucać swoją wolę. To radni, mający bezpośredni kontakt z mieszkańcami znają najlepiej potrzeby i problemy własnego środowiska. Skończą się wówczas kłopoty z zatwierdzeniem i realizacją budżetu. Niech trwają dyskusje a nawet kłótnie na etapie planowania, a nie na etapie realizacji. Wójt w takich sprawach ma być mediatorem, a nie stroną konfliktu.” – mówi Wójt Gminy Tymbark Lech Nowak
 
 
Cele do zrealizowania
Wójt Lech Nowak, myśląc o rozwoju Gminy Tymbark, chciałby w przyszłości skoncentrować się na następujących zagadnieniach poprawiających standard życia mieszkańców:
1. Działania związane z ochroną środowiska – wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne, segregacja śmieci,
2. Reaktywacja Zakładu Gospodarki Komunalnej jako firmy usługowo – budowlanej z szerokim zakresem działania do obsługi gminy i mieszkańców,
3. Informatyzacja gminy – bezpłatny lub tani dostęp do Internetu, udostępnienie możliwości załatwiania części spraw w UG przez Internet,
4. Rozwój sportu gminnego – wzmocnienie roli klubu sportowego z kilkoma sekcjami sportowymi,
5. Utworzenie gabinetu stomatologicznego dla uczniów naszych szkół,
6. Powstanie Gminnego Centrum Kultury, które będzie koordynatorem działania ludzi i grup twórczych na terenie gminy, animatorem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych,
7. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach,
8. Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców z terenu naszej gminy.
 
Aby zrealizować powyższe zamierzenia, Wójt wraz z Radą Gminy Tymbark chce oprzeć działania na:
1. Jawnym i szczegółowym budżecie przez kolejne lata,
2. Rzetelnym i realnym wieloletnim planie inwestycyjnym,
3. Opracowaniu programów umożliwiających pozyskanie środków z UE,
4. Włączeniu do projektowania budżetów i planów inwestycyjnych rad sołeckich z silną rolą radnych z danego terenu,
5. Powrocie do sprawdzonej formy z przed wielu lat - włączenie do komisji stałych Rady Gminy osób kompetentnych i fachowców z różnych dziedzin w roli doradców i konsultantów,
6. Przywrócenie autonomii dyrektorom jednostek podległych Gminie,
7. Intensyfikacji współpracy z innymi partnerami i instytucjami na rzecz zadań dotyczących Gminy Tymbark.
8. Bieżącym informowaniu mieszkańców o realizacji zadań przez Wójta i Radę Gminy – prawdziwy biuletyn informacyjny i wznowienie wydawania „Głosu Tymbarku”

 
 
 
Z wielką uwagą oraz przychylnością będę traktował każdy sensowny i konstruktywny wniosek służący interesom mieszkańców Gminy Tymbark. Zapraszam do współpracy.
 
Wójt Gminy Tymbark
mgr inż. Lech Nowak