Strona główna / Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej 2011
2021-02-26     Bogumiła, Eweliny, Mirosława        

 

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ


Informacja na temat wyborów


W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu rolniczego przekazujemy Państwu najważniejsze informacje na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwała Nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01.grudnia 2010 r. zostały  zarządzone  na niedzielę , 03. kwietnia 2011 r.
Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia  1995 roku o izbach rolniczych ( DZ.U. nr 101 poz. 927 z 2002r. z póź .zm). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na  rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Najważniejsze ustawowe zadania Izb Rolniczych  to: występowanie do organów administracji  rządowej i samorządowej z inicjatywą regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi, opiniowanie projektów z tym związanych, prowadzenie działań na rzecz poprawy zbytu płodów rolnych, podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie świadomości ekologicznej.
Zadania te Izby Rolnicze   realizują  poprzez   swoje jednostki, których terenem jest odnośnie do naszego obwodu Małopolska Izba Rolnicza z siedzibą  w Krakowie.
Struktura izb to; Rady Powiatowe Izb, Walne Zgromadzenie, Zarząd i Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Kadencja Rad Powiatowych Izb Rolniczych trwa 4 lata .
Spis osób uprawnionych do głosowania zostanie wyłożony  do wglądu  w Urzędzie Gminy w Tymbarku  w pokoju  nr 16, w dniach 18 do 25 marca 2011 rok.
Czynne i bierne prawo wyborcze  w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają:
Członkowie Izby , którymi są  podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.
W wyborach do samorządu rolniczego koordynatorem jest gmina , w związku z tym w gminie Tymbark jest to Okręgowa Komisja Wyborcza w Tymbarku.

 

Wybory  odbędą się 3 kwietnia 2011 roku od godz. 8.00 do 18.00 w lokalu budynku Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku.

 

Drogi Rolniku!

Nie zmarnuj możliwości wpływu na  ważne dla ciebie sprawy!

Weź udział  w wyborach do Izby Rolniczej!

Zaufaniem obdarz  najlepszych!

 


Poniżej załączniki do pobrania:
 

TERMINARZ

Zgłoszenie kandydata

Oświadczenie kandydata

Lista osób popierającech zgłoszenie kandydatury

Instrukcja przy wypełnianiu listy poparcia dla kandydata

Uchwała nr 4.2011. z dnia 28.02.2011 r. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 148 w Tymbarku

Uchwała nr 5.2011 z dnia 28.02.2011 r. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 148 w Tymbarku

Uchwała nr. 6.2011 z dnia 14 marca 2011 r. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 148 w Tymbarku - LISTY KANDYDATÓW