Strona główna / Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
2021-02-26     Bogumiła, Eweliny, Mirosława        

 

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


 

Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych pomocą finansową o przedkładanie pisemnych próśb w Urzędzie Gminy do 5 dnia każdego miesiąca

 

 

Zgodnie z art.4 ust.3 oraz art.18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. inicjowanie działań w zakresie:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13(1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 3. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z
 • w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów     alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy,
 • w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.
 1. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując w/w zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

 1. kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku
  z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii
  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 2. kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
   


Więcej:
Ważne adresy i telefony 

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Tymbark.

Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, który jest corocznie zatwierdzany przez Radę Gminy.

W skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku wchodzą:
Zofia Jeż – przewodniczący 
Barbara Smoter – pełnomocnik
Jarosław Oleksy – członek 
Dorota Ogórek – członek
Piotr Frys – członek

 

 

 
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE TYMBARK

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi powołana w celu walki z przemocą domową. Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania zapobiegawcze w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz podejmuje działania na rzecz osób stosujących przemoc.Członkowie Zespołu upoważnieni są do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku, uruchamiania procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

 Jeżeli jesteś ofiarą przemocy i nie wiesz gdzie szukać pomocy
 Jeżeli jesteś świadkiem przemocy lub wiesz, że ktoś inny cierpi z tego powodu

NIE ZWLEKAJ!!!  SZUKAJ POMOCY I WSPARCIA!!!

 

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą
 i skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej oraz psychologicznej.
Punkt Konsultacyjny czynny w Bibliotece Publicznej w Tymbarku  pok. nr 13 .
Godz. dyżurów:
Prawnik i psycholog w środy  od godz. 14.00 do godz. 16.00 ( co trzecią środę) 
Pracownik socjalny  - w Punkcie Konsultacyjnym w środy  od 15.00 do 17.00(co trzecią środę)
                                   -  w Ośrodku Pomocy Społecznej w każdy wtorek od 9.00 do 13.00

Tel. 516 653 611, 18 3325322, 18 3325680,  18 3325637 wew. 33