Strona główna / Działalność gospodarcza
2021-02-26     Bogumiła, Eweliny, Mirosława        
Działalność gospodarcza


Na terenie Tymbarku początki przemysłu sięgają 1927 roku, kiedy to powstała Spółdzielnia Mleczarska, funkcjonująca do dziś. Kolejnym i zarazem największym zakładem na teernie naszej Gminy jest Tymbark SA., zdecydowany lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce. Firma istnieje na polskim rynku od 1936 roku. Na sukces marki miały wpływ takie czynniki jak: innowacyjność produkcji, wyjątkowa dbałość o jakość oraz ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu. Tymbark słynie z wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, które poprzez dostosowanie do najnowszych trendów i oczekiwań konsumentów, szybko znajdują wiernych i lojalnych odbiorców. Od samego początku działalności działania pro-jakościowe  traktowane są w Tymbarku priorytetowo. Firma stale inwestuje w pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii. Dzięki  zastosowaniu nowoczesnych linii produkcyjnych jakość wyrobów odpowiada światowym standardom. Produkcja w zakładach produkcyjnych prowadzona jest zgodnie z wdrożonymi i certyfikowanymi systemami HACCP oraz ISO 9001: 2000. Od 2003 roku Tymbark należy do Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK), który zapewnia uczciwą konkurencję i ochronę interesów konsumentów oraz producentów soków, napojów i nektarów, jak również dobry wizerunek produktów całego przemysłu sokowniczego w opinii społeczeństwa.


Ponadto rozwija się działalność produkcyjno-usługowa, głównie o charakterze rzemieślniczym.

 

 

 

 

REFERAT  Podatków  i  Opłat Lokalnych
WYMIAR PODATKÓW  - pok. 8
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: MARIA  HARBUZ
Telefon  (18) 33256

e-mail : – m.harbuz@tymbark.pl

 

Referat Podatków i Opłat    
        

Zadania Referatu Podatków i opłat lokalnych
Symbol referatu   FBP .


     1.  prace  związane  z  przygotowaniem  wymiaru  podatków  od  osób fizycznych,
          prawnych i  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
     2.  przygotowanie projektów uchwał określających wysokość  stawek podatków:   
          od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
     3.  prowadzenie ewidencji podatników,
     4.  ewidencja przypisów i odpisów należności,
     5.  wydawanie zaświadczeń,
     6.  przygotowanie  decyzji o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności oraz rozłożenia
          na raty spłaty  rat podatku,
     7. prace związane z przygotowaniem decyzji  określających kwotę zwrotu podatku
          akcyzowego producentom rolnym.
     8.  kontrola podatkowa
 
Numer rachunku bankowego

Urząd Gminy w Tymbarku
Bank Spółdzielczy
w Limanowej
47 88040000 0060 0018 4885 0012

 


Podatek od nieruchomości


Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

1)   grunty,
2)   budynki lub ich części,
3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 Opodatkowaniu    podatkiem  od  nieruchomości   nie  podlegają  grunty  sklasyfikowane w   ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,  grunty zadrzewione  i   zakrzewione   na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę    opodatkowania  stanowi :
      1)   dla gruntów - powierzchnia tych gruntów,
 2)   dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.
3)  dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
      Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz cześć kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,40 m do 2.20 m  zalicza się do powierzchni użytkowej  budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Podatnikami podatku  od  nieruchomości  są:
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1)  właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
3)  użytkownikami wieczystymi nieruchomości,
4)  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części  
    stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli  
    posiadanie:                                                                                                                                              
   a) wynika  z umowy  zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
       lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali
       mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
  b)  jest bez tytułu prawnego.
 
Powstanie  i wygaśnięcie  obowiązku  podatkowego;
Obowiązek   podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku  lub  jego części , obowiązek podatkowy powstaje  1 stycznia  roku  następującego  po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed  ich ostatecznym wykończeniem.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło  to zdarzenie.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu      na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania , sporządzone według ustalonego wzoru:
1. informacje o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach  (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od  zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania ( druk- informacja o nieruchomościach , obiektach budowlanych , gruntach i lasach),
2. deklaracje na podatek od nieruchomości(osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę ( druk- deklaracja na podatek od nieruchomości).
UWAGA:
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych  oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy  ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych.
 Miejsce składania dokumentów:
 Pocztą na adres:
 Urząd Gminy Tymbark
 34-650 Tymbark 49

 Osobiście –  na  Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku  sekretariat –pok.4 ,
 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 .

Terminy   płatności   podatku 
Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia :
          15  marca,
          15   maja,
          15  września,
          15  listopada roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy w Tymbarku, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie  do:
      ●  pierwsza   rata  do 31 stycznia  danego  roku podatkowego
         Pozostałe raty
      ●  do  15  każdego miesiąca
Podstawy  prawne:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),
2. Uchwała Nr XLIV/266/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada  2010r. w sprawie określenia  wysokości  stawek w podatku od nieruchomości
3. Uchwała Nr XII/76/07 Rady Gminy Tymbark  z dnia 30 października 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.
 

 

PODATEK ROLNY

Opodatkowaniu   podatkiem   rolnym  podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 Gospodarstwo  rolne?
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów,   sklasyfikowanych  w   ewidencji  gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
 Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję  warzywniczą,   roślin  ozdobnych, grzybów   uprawnych,   sadownictwa, hodowlę  i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowlę ryb. 
Obowiązek podatkowy powstaje  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  zaistniały okoliczności uzasadniające  powstanie takiego obowiązku. 
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli  obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku , podatek rolny  za ten rok  ustala się proporcjonalnie  do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
 Jeżeli w  ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego  zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza  lub po zaprzestaniu  prowadzenia  tej   działalności  przywrócono  na   tych   gruntach   działalność   rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu -  kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. 

Podatnikami  podatku rolnego  są:
osoby fizyczne , osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1)    właścicielami   gruntów
2)   posiadaczami samoistnymi  gruntów,
3)   użytkownikami wieczystymi gruntów,
4)   posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu
     terytorialnego - jeżeli posiadanie:

    a)   wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
          lub innego tytułu prawnego albo ,
    b)   jest  bez  tytułu  prawnego, z  wyjątkiem  gruntów wchodzących  w skład Zasobów
          Agencji  Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa  lub  będących w zarządzaniu    Lasów 
          Państwowych.

Dokumenty związane z podatkiem rolnym
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku  rolnego          są obowiązani składać organowi podatkowemu , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
• informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności    uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od zaistnienia  zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk - informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych,  gruntach i lasach ),
• deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych)w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.
Jak liczymy podatek ;
• dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego ,
• 
• dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .

      W dniu 19 października 2011 r  Prezes GUS ogłosił  komunikat w sprawie średniej ceny skupu   żyta  za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r  - wynosi ona  74,18 zł za 1 dt.

      W  porównaniu  do 2010 r  cena  skupu  żyta  wzrosła  o  100% . 
     
      Zgodnie z art. 13b. w/w ustawy – podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich  obniża  się o   30% dla gruntów klas I, II, IIa, III i IIIb, a  o  60%  dla gruntów klas IVa, IV i IV b.

   W   2012 r    stawka podatku rolnego  będzie wynosić :
                        od gospodarstw rolnych   -  185,45 zł 
                        od  pozostałych gruntów  -  374,00 zł

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.


Miejsce składania dokumentów:
 Pocztą na adres:
 Urząd Gminy Tymbark
 34-650 Tymbark 49

 Osobiście –  na  Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku  sekretariat –pok.4 ,
 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 .


Terminy   płatności   podatku 
Osoby fizyczne
Podatek rolny  na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia :

          15  marca,
          15   maja,
          15  września,
          15  listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy w Tymbarku, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie  do:
          15  marca,
          15   maja,
          15  września,
          15  listopada roku podatkowego.

     
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. Nr 136 poz. 969 z 2006r. ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U.Nr 143 poz. 1614),
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. (Monitor Polski nr 78 poz. 970) ,
 

PODATEK LEŚNY


Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. 
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane  ewidencji gruntów i budynków jako lasy  (Ls).
 Podstawa opodatkowania 
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona                  w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 Podatek leśny  za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa     za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o  50%.

Podatnikami   podatku leśnego są:
osoby fizyczne , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  będące:
1)   właścicielami lasów,
2)   posiadaczami samoistnymi lasów,
3)  użytkownikami wieczystymi lasów,
4)  posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
      terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  zaistniały okoliczności uzasadniające  powstanie takiego obowiązku. 
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli  obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku , podatek leśny  za ten rok  ustala się proporcjonalnie  do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
 Jeżeli w  ciągu roku podatkowego las został zajęty na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu  prowadzenia  tej   działalności  przywrócono  działalność leśną,  albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu -  kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając  od pierwszego  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła     ta  zmiana. 

Dokumenty związane z podatkiem leśnym
Zgodnie z art. 6 ust. 2  i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego           są obowiązani składać organowi podatkowemu , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
• informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego    w zakresie podatku leśnego, lub od zaistnienia  zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk - informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach ),
• deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych)w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.
UWAGA:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku leśnym.

Miejsce składania dokumentów:
 Pocztą na adres:
 Urząd Gminy Tymbark
 34-650 Tymbark 49

 Osobiście –  na  Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku  sekretariat –pok.4 ,
 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 .
Terminy   płatności   podatku 
Osoby fizyczne
Podatek leśny  na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia :
          15 marca,
          15  maja,
          15 września,
          15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy w Tymbarku, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie  do:
      ●  15  każdego miesiąca

      
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682 ze zmianami),
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. (Monitor Polski nr 76 poz. 960),

Opracowała:
Maria  Harbuz

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 tony,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę  całkowitą  od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
• autobusy.
Podatnicy   podatku.
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Obowiązek   podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,   w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych
Podatek od środków transportowych  jest  płatny  bez  wezwania
w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie:
• do dnia 15 lutego - I rata,
• do dnia 15 września - II rata, każdego roku.

Jeżeli  obowiązek podatkowy powstał :
1.   po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest
       w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie :
      ●   w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
      ●   do dnia 15 września danego roku - II rata,
  2.   od dnia 1 września danego roku , podatek  jest  płatny jednorazowo w terminie
         14 dni  od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego , składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.
DT- 1 deklaracja  na podatek od środków transportowych
DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Miejsce składania dokumentów:
 Pocztą na adres:
 Urząd Gminy Tymbark
 34-650 Tymbark 49

 Osobiście –  na  Dziennik Podawczy Urzędu Gminy   sekretariat – pok.4 ,
 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 .
Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010r. nr 95 poz. 613 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.Nr 24, poz. 148).
3. Uchwała Rady Gminy w Tymbarku Nr  XXXVI/205/09  z dnia  3 grudnia  2009 r.         w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Opracowała:
Maria  Harbuz

  

OPŁATA TARGOWA


     Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
     organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na  
     targowiskach .


    Targowisko

    Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.

 

    Co  nie podlega opłacie targowej

    Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub   częściach
    budynków z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów,
    aukcji i wystaw


   
   Stawki  opłaty targowej 


   Dzienna  stawka opłaty targowej   wynosi – 13,00 zł


   Inkasent  opłaty targowej

   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Podłopieniu .

 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. nr 95
     poz. 613 ze zmianami)
2. Uchwała  Nr XXV/150/08  Rady Gminy  Tymbark  z 4 grudnia  2008 r w sprawie stawek
    opłaty targowej

 


Opracowała:
Maria  Harbuz

 


 

Zwrot podatku akcyzowego w 2012r


Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje  producentowi  rolnemu.

Producent rolny to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajacą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Gospodarstwo  rolne?
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów,   sklasyfikowanych  w   ewidencji  gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
Wysokość zwrotu ustala się na podstawie iloczynu oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu  podatku na 1 litr oleju napędowego,  obowiązującej w dniu złożenia wniosku w ramach  ustalonego limitu rocznego.

Wnioski   o   zwrot   podatku  akcyzowego  należy składać  w terminie;

 od 1 marca 2012r. do 31 marca 2
wraz   z   fakturami   VAT   stanowiącymi    dowód    zakupu  oleju napędowego  w  okresie od  1 września 2011 r. do 29lutego 2012 r.,

 od 1 września 2012 r. do 30 września 2012 r.
wraz  z   fakturami  VAT  stanowiącymi  dowód   zakupu   oleju   napędowego  w   okresie od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
 Pocztą na adres:
 Urząd Gminy Tymbark
 34-650 Tymbark 49

 Osobiście –  na  Dziennik Podawczy Urzędu Gminy   sekretariat – pok.4 ,
 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 .


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych


Decyzję    określającą   limit   roczny oraz kwotę zwrotu podatku akcyzowego  wydaje się  w  terminie  30 dni  od dnia złożenia wniosku.


Wypłata   zwrotu podatku   przyznanego  na podstawie decyzji następuje  w terminie:
od 2 - 31 maja 2012r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
od   2 - 30 listopad 2012 r.    w   przypadku   złożenia   wniosku  w   drugim   terminie
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia10  marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. Nr 52, poz.379)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r  w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r ( Dz.U.2010,Nr 235, poz. 1541)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.
Opracowała :
 Maria Harbuz

ULGI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

        Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zmianami)  Wójt Gminy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych może :
1)  odroczyć  termin  płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku  na raty
2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami.
3)  umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe , odsetki za zwłokę lub opłatę
     prolongacyjną
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części , w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę
 Osoby fizyczne , nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej , do  wniosku  o umorzenie  zaległości  podatkowej  lub  odsetek  załączają:
 
1)   dokumenty  określające   sytuację  materialną  rodziny  podatnika  np.  zaświadczenie   
      o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym  gospodarstwie domowym, 
      odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu  zasiłku dla  bezrobotnych  i  inne .

2)   rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię , wodę , gaz , za leki  i  inne

3)   informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływające na
      sytuację podatnika.
 
Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, oprócz wyżej wymienionych informacji do wniosku przedkładają:
Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010r . podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
 1)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  jakie otrzymał w ciągu trzech ostatnich lat
      poprzedzających dzień złożenia   wniosku

2)   informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis , dotyczących w szczególności
     wnioskodawcy i prowadzonej przez niego   działalności   gospodarczej   oraz wielkości
     i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej    w odniesieniu do tych samych kosztów   
     kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie    których ma być przeznaczona  
     pomoc   de minimis.

3)   informacji o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe(bilans ,
     rachunek zysków i strat )  za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie      
     z przepisami o rachunkowości,
4)  informacje o innych okolicznościach (np . zdarzenia losowe)
Zakres informacji o którym mowa w pkt 2 i 3 został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(Dz.U. Nr 53, poz. 311)
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej .
Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis  - bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w  zakresie i na zasadach określonych     
w bezpośrednio obowiązujących  aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

 Pliki do pobrania